----------- Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. ------------- Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. -------
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
-----------

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. ---------------------- Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fine Line Imports

Algemene Voorwaarden van Fine Line Imports, gevestigd te Almere.
Versie geldig vanaf 01-01-2013

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Fine Line Imports voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Fine Line Imports voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fine Line Imports erkend.

1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Fine Line Imports

2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Fine Line Imports eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Fine Line Imports of een door Fine Line Imports verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Fine Line Imports en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Fine Line Imports gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.5 Fine Line Imports kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Fine Line Imports garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.4 Bezorgkosten zijn niet op de site prijs inbegrepen, de verzendkosten zijn zichtbaar bij het afronden van de bestelling.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling en betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen kan Fine Line Imports verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde goederen vindt plaats op het bij Fine Line Imports bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Fine Line Imports zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fine Line Imports geleverde goederen een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, evenals het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Fine Line Imports opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Fine Line Imports zijn, waarna Fine Line Imports zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 De levertijd is in veel gevallen afhankelijk van leveranciers, douane en transportbedrijven. Indien er een dag vertraging is bij de transporteur kan Fine Line Imports niet verantwoordelijk worden gesteld.

5.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fine Line Imports (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 De wet verkopen op afstand is van toepassing op onze producten. De koper heeft het recht de bestelde producten binnen 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. (*)

6.2 * In het geval van maatwerk of speciaal bestelde “racing” onderdelen is er normaliter geen retour mogelijk. (retourneren van maatwerk onderdelen is wel mogelijk indien de onderdelen uit voorraad geleverd zijn, indien producten speciaal besteld zijn is er geen retour mogelijk)

6.3 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de passing van de onderdelen, bv een Big Brake Kit dient ten alle tijden van te voren zorg te dragen voor de passing in de velg. Fine Line Imports is niet verantwoordelijk voor de meting, indien een kit niet past kan deze niet geretourneerd worden.

6.4 Annuleren kan uitsluitend middels een schriftelijk verzoek.

6.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Fine Line Imports zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Fine Line Imports bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.6 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Fine Line Imports na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Let op. als een item speciaal voor u besteld is kunt u een een retour verzoek aanvragen, Fine LIne Imports zal dit verzoek in behandeling nemen, Er kan ten alle tijden een stocking fee van 20% gehanteerd worden bij een retour.

6.7 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

6.8 Indien er betaald is met een creditcard, zal bij een retour 2% van de betaling ingehouden worden ivm de betaalkosten die de creditcard ons rekent en die worden niet geretourneerd aan ons.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Fine Line Imports geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Fine Line Imports, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Fine Line Imports de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Fine Line Imports niet mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Fine Line Imports bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Fine Line Imports biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder echter de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Fine Line Imports is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Fine Line Imports kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade door onjuiste gebruik van de geleverde goederen.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fine Line Imports) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Fine Line Imports. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Fine Line Imports schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Fine Line Imports gegrond worden bevonden, zal Fine Line Imports naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Fine Line Imports en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fine Line Imports) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fine Line Imports gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fine Line Imports voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Fine Line Imports is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer ten opzichte van Fine Line Imports in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fine Line Imports en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct middels een transactie plaats te vinden bij bestelling van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Betaling kunnen gedaan worden via: IDEAL, Visa, Paypal, Visa, Giropay, Mastercard en overschrijving.

9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Fine Line Imports en de verplichtingen van de afnemer ten opzichte van Fine Line Imports onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Fine Line Imports haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 50 euro, daarnaast verplichten wij de klant tot het betalen van € 80 ex btw voor het inschakelen van een Incasso buro.

9.5 Indien Fine Line Imports kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Fine Line Imports aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fine Line Imports zolang de afnemer de vorderingen van Fine Line Imports uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fine Line Imports wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Fine Line Imports geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Fine Line Imports of een door Fine Line Imports aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fine Line Imports haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fine Line Imports zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy

11.1 Fine Line Imports respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Fine Line Imports niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Fine Line Imports kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Fine Line Imports (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Fine Line Imports. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Fine Line Imports is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Fine Line Imports, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Fine Line Imports is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Fine Line Imports verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Fine Line Imports geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Fine Line Imports geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Fine Line Imports en/of haar leveranciers.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fine Line Imports is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Fine Line Imports's Klantenservice (+31(0) 36 844 77 00) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.00 uur tot 19.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@fineline-imports.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

14.3 Fine Line Imports is gevestigd te Almere, Walmolenstraat 33-35, 1333 BZ en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17219001 te Almere.